Billedet på sidehoved

Gentofte Kommune

  • Gentofte Kommunes Ungdomsskole

Antimobbeplan Gentofte Ungdomsskole 2018

På Ungdomsskolen ser vi trivsel som forebyggelse af mobning.

Ungdomsskolen skal være en skole, hvor vi trives, lærer og udvikler os. Vi tror at de tre områder trivsel, læring og udvikling arbejder sammen hånd i hånd. Vi skal glæde os til at komme i skole! Det gør vi bedst, når vi er trygge, og når stemningen er præget af både seriøsitet, munterhed og varme.

Vi skal kunne stole på hinanden og altid behandle hinanden med respekt.

Respekt viser sig i måden, vi omgås hinanden på og i måden vi taler til og med hinanden på. Det gælder, når vi er sammen på skolen, men det gælder i lige så̊ høj grad, når vi er sammen uden for skolen og på de sociale medier.

Uenighed og konflikter hilser vi velkomne, for det lærer vi af - hvis altså̊ vi håndterer det på en ordentlig måde. Det gør vi! Vold og mobning er selvfølgelig slet ikke acceptabelt.

Det er skolens medarbejdere, der har det overordnede ansvar for elevernes trivsel på skolen. Medarbejderne er rollemodeller og er altid villige til at hjælpe elever, der ikke trives og til at lære eleverne at håndtere de udfordringer, der måtte opstå̊ imellem dem.

Vi bidrager alle til en ordentlig tone og til en god stemning på skolen. Det gør vi blandt andet ved at hilse god morgen og ikke være fedtede med at sende hinanden et smil og en venlig bemærkning. Vi har opmærksomhed på de konsekvenser det digitale liv kan have for elevernes trivsel, og digital dannelse har derfor altid vores opmærksomhed.

 

 

 

Fælles skole

Hvordan arbejder vi med antimobbeplanen?                                                                                                                                                                        

På Ungdomsskolen har vi et godt samarbejde mellem lærere og elever. Fællesarrangementer som Gallafest, fastelavn, skiture, osv. er med til at opbygge trygheden og skaber kendskab og tillid til hinanden på tværs af afdelingerne. Sjov på fortet er et stort idrætsarrangement, hvor hele skolen deltager i fællesskabet og er med til at bygge bro mellem de forskellige afdelinger. Diversiteten kommer til udtryk på en god, sund og sjov måde. Forløb med fælles valgfag over en periode har også været med til at fremme en god trivsel på skolen.

 

Resursepersoner

 

På skolen har vi et mentorkorps. De er med til at sørge for en god relation mellem de voksne og mellem eleverne. Samtidig støttes de unge, når tingene bliver svære. Vi har også ressourcepersoner tilknyttet fra andre fagområder. Vi har mange muligheder for at bringe fagprofessionelle i spil for at understøtte at Ungdomsskolen har et indbydende ungdoms- og uddannelses miljø.

 

Konflikthåndtering

Når konflikter opstår bruger vi vores mentorkorps som hurtigt kan gå ind og sørge for at forholdene i udfordrende sager reetableres. Vi har uddannede konfliktmæglere, som kan gå ind i sager og forsøge at mægle og skabe balance i tingene igen.

 

Digital dannelse

Ungdomsskolen har et samarbejde med Center for Digital Dannelse og skolens personale har deltaget på en kursuseftermiddag omhandlende sociale medier og dialog omkring it-mediers betydning for de unge. Ungdomsskolen har fokus på, hvordan de unge kommunikerer med hinanden på de sociale medier. Vi oplever, at det er vigtigt, at vi som personale er med til at forstå udviklingen og forebygge mobning på nettet. Vi sætter eleverne i situationer, hvor de overvejer egne handlinger på nettet og reflekterer over andres intentioner.

 

Forældresamarbejdet

Forældre er vigtige aktører i arbejdet med elevernes trivsel, og vi har (efter behov) daglig kontakt til hjemmet. Kontaktlæreren spiller en stor rolle i kommunikationen mellem skole og hjem.

 

Samarbejdspartnere

Teamet har et tæt samarbejde med forskellige aktører i kommunen: Det digitale ungekorps, SSP, sundhedsplejerske, PPR, socialrådgivere, talekonsulenter, læsevejledere og mange andre relevante fagpersoner. Det udvidede samarbejde sikrer en tidlig indsats og en hurtig sagsbehandling.

 

Det fysiske miljø

Ungdomsskolen har opmærksomhed på, hvilken betydning det fysiske miljø har for trivsel. Vi arbejder hele tiden med at skabe gode undervisningsmiljøer, der kan fremme elevernes trivsel. Vi holder Ungdomsskolen i pæn stand og fri for hærværk.

Barakken er et eksempel på et godt fællesskabende miljø, hvor eleverne kan møde hinanden på tværs i trygge og rare omgivelser.

 

Elevernes trivsel

Klasselæreren afholder løbende elevsamtaler og skole/hjem-samtaler, hvor der sætter fokus på elevens sundhed, trivsel og udvikling.

Vi afholder sociale arrangementer for elever klassevis og på tværs af hele skolen. Lejrskoler, Sjov på Fortet, gallafest, juleafslutning, fællessamlinger og dimission er nogle af dem.

Minimum hvert andet år gennemfører Ungdomsskolen trivselsundersøgelser.

 

Indgribende indsats

Medarbejderne har et ansvar for og pligt til at gribe ind, hvis man overværer en situation, som kan karakteriseres som mobning. Man kan gribe ind i selve situationen, eller man kan rette henvendelse til skolens kontor, ledelsen eller til arbejdsmiljørepræsentanten.

Alle medarbejdere er forpligtede til at tage enhver henvendelse om mobning alvorligt og til at handle senest 10 arbejdsdage efter at der er modtaget oplysninger om mobning.

Alle medarbejdere er forpligtet til at tage ansvar for, at der i dialog med de involverede elever og medarbejdere findes en løsning på problemet, og til at følge op med de involverede medarbejdere efter nogen tid. For elever under 18 år, vil skolen inddrage forældrene i konflikthåndteringen.

I de tilfælde hvor der efter samtaler og rådgivning ikke sker adfærdsmæssige forbedringer, kan der blive iværksat sanktioner.

 

Medarbejdernes trivsel

APV og MUS afholdes løbende og efter behov. Der sættes fokus på medarbejdernes sundhed, trivsel og udvikling. Ledere og AMR sikrer at dette overholdes.

Nye medarbejdere på skolen får ekstra fokus (via en kollega/ledelsen).

Hver tirsdag afholdes morgenmøde, som sikrer at skolens medarbejdere mødes. Sociale arrangementer afholdes flere gange årligt for medarbejderne.

I tilfælde af medarbejders mistrivsel inddrages nærmeste leder, TR og AMR, og der skal udarbejdes en handleplan inden 10 arbejdsdage.

Antimobbeplanen drøftes og gennemgås minimum en gang årligt med alle medarbejdere.